Jatkab inimeste meetodeid

Küsitlustele vastab nädala jooksul vähemalt aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Sissejuhatuses tervitatakse osalejaid, tutvustatake kohviku teemat ning üldist protsessi. Kui õnnestub salvestada video vaatluskohas toimuvatest tegevustest ja sündmustest, ei asenda see siiski vaatluspäeviku koostamist ning sageli tuleb visuaalne materjal sarnaselt audiomaterjaliga transkribeerida põhjalikuma analüüsi tegemiseks. Mis puudutab Eesti toetust, siis selle languse taga on Mölderi sõnul muuhulgas näha eelistuste suuremat diferentseerumist teatud valijagruppides.

Sotsioloogias on etnograafia üks põhilisi kvalitatiivseid metodoloogiaid ja sel on seljataga rohkem kui aastat kasutamist. Selle aja jooksul on olnud mitmesugust arengut, nii et nüüdseks on tegemist keerulise, kohati vastuolulise meetodiga, mida eri autorid võivad määratleda erinevalt vastavalt erialasele ja paradigmaatilisele eesmärgile. Siiski on üks põhiline tunnus, mis eristab etnograafiat teistest metodoloogiatest — see on otsene vaatlus ja uurija isiklik osalemine.

Kõige üldisemalt öeldes on etnograafia eesmärk mõista inimeste käitumist nende loomulikus kultuurilises argielu keskkonnas vt nt Hammersley ja Atkinson, 2. Mõistmine saavutatakse uurija isikliku osalemise kaudu — tema on vaatleja, kes õpib tundma uuritavat fenomeni, sukeldudes uuritava keskkonna ingl setting päriselu toimingutesse. Soojenemine salvi lihastele ja liigestele kodus, uurijal on etnograafilises uurimuses eriline roll — ta on õppija, kes kasutab teadlikult oma sotsiaalseks toimijaks olemist uuritava fenomeni kohta teadmiste loomisel.

Ta esineb teatud instrumendina, mis võimaldab tal isiklikult kogeda uuritavat nähtust loomulikus keskkonnas, ilma milleta on raske saavutada sügavat mõistmist. Lisaks võimaldab etnograafia ületada lünka, mis on inimeste hoiakute ja reaalse tegevuse vahel.

Ainult selle alusel, mida inimesed uurijale oma tegevusest, argielust, kultuurist ja tõekspidamistest räägivad, ei piisa tegeliku pildi saamiseks. Etnograafias on uurija personaalne osalemine teadlikult rõhutatud, mis on pikaajalise uurimispraktika tulemus ja mille kõige äärmuslikum, kuid samal ajal ka kõige loogilisem tulemus on autoetnograafia. Etnograafia on teaduslik uurimisviis, mida põhjendavad selle teoreetilised lähtekohad. Andmekogumine toimub välitöö ingl fieldwork Jatkab inimeste meetodeid, kui uurija teeb osalusvaatlust ingl participant observation link osalusvaatluse juurde ning kasutab teisi andmekogumismeetodeid, sh etnograafilist intervjuud.

Lisaks välitööle kogub uurija ka muid uurimisobjektispetsiifilisi andmed verbaalsed ja visuaalsed tekstid, artefaktid ingl artifactsstatistilised andmed jpm. Põhiliseks analüüsimeetodiks on etnograafiline tõlgendus, mida võib kombineerida teiste analüüsimeetoditega, nt kasutada põhistatud teooria kodeerimissüsteeme, narratiivianalüüsi, diskursuseanalüüsi jm elemente.

Etnograafia on omapärane teadmiste loomise vorm, mida arendatakse eriliste tehnikate kaudu. Ühemõtteliselt on etnograafiat raske määratleda, sest tegemist on mitmetähendusliku mõistega. Giampietro Gobo järgi võidakse etnograafiaga paralleelselt kasutada vähemalt kolm terminit. Need Jatkab inimeste meetodeid välitöö ingl fieldworkosalusvaatlus ingl participant observation ja juhtumiuurimus ingl case studymida teatud mööndusega võib käsitleda Jatkab inimeste meetodeid alaliikidena.

Mis vahe on meetodil ja metodoloogial ning miks räägime etnograafia puhul metodoloogiast, mitte meetodist?

Erakondade reitingud: Reformierakonna tõus peatus, EKRE jätkab rekordtasemel

Metodoloogia all mõeldakse sotsiaalteadustes üldist teaduslikku mõtlemisviisi, millest uurija lähtub mõne teema uurimisel; see on tervet uurimisprotsessi hõlmav strateegia, mis sisaldab nelja järgmist komponenti: kognitiivsed teadmiste hankimise viisid, nt kuulamine, vaatamine, vaatlemine, lugemine, küsitlemine, vestlemine; teadusliku teadmise teooria — eeldused sotsiaalse tegelikkuse olemusest ontoloogilised küsimusedteaduse ülesannetest, uurija rollist; kontseptsioonid tegevuse ingl action ja sotsiaalse toimija ingl social actor kohta; uurimisprobleemi lahendamise vahendid ja võtted epistemoloogilised küsimused ; enam-vähem süstemaatiline jada protseduurilisi samme, mida eeldab valitud kognitiivne teadmiste hankimise viis.

Meetod on vahend, tehnika või operatsionaalne protseduur, mis sisaldab aja jooksul tekkinud, kumuleeritud ja objektiviseeritud vormis lahendusi.

  1. Seevastu tänu vihmale peeti esmakordselt vestlused toas, kuhu tekitati kohviku õhkkond ning vestlused ei lõppenud laudade taga veel nii pea.
  2. Keskerakond jätkab tõusvas trendis - Erakondade reitingud
  3. Maailmakohvik - Rühmatöö meetodid
  4. Ihthyoly liigese salvi
  5. Erakondade reitingud: Reformierakonna tõus peatus, EKRE jätkab rekordtasemel - Delfi
  6. Valu kuunarnukitega

Need on informatsiooni kogumise või konstrueerimise tehnikad, saadud info ja andmete analüüsimise tehnikad. Gobo, 18— Teoreetiline raamistik Missugune teoreetiline põhjendus võimaldab käsitleda etnograafiat sotsiaalteadusliku metodoloogiana? Tänapäeva etnograafia põhineb erinevatel teooriatel. Olulisemad nendest on sümboliline interaktsionism, fenomenoloogia külgneva etnometodoloogiaga ja poststrukturalism külgneva sotsiaalkonstruktsionismiga. Etnograafia rohkem kui saja-aastase arengu jooksul on lähtutud ka teistest teoreetilistest paradigmadest.

Näiteks üks esimesi tänapäeva mõistes teadusliku etnograafia arendajatest, Suurbritannia antropoloog Bronislaw Malinowski oli oma vaadetelt funktsionalist; oma panuse andsid prantsuse strukturalistid Claude Lévi-Strauss ja noor Pierre Bourdieu; Chicago Ülikooli sotsioloogide esimene põlvkond lähtus eelkõige John Dewey pragmatismi ideedest.

Etnograafilise uurimuse praktika ning probleemide lahendamise vajadus ärgitas teadlasi otsima ja arendama selliseid teooriaid, mis oleksid rohkem kooskõlas etnograafilise uurimusega. Näiteks Erving Goffman lõi oma kuulsa totaalse institutsiooni teooria etnograafilise uurimuse käigus psühhiaatriahaiglas.

Telli uudiskiri

Naturalism on üks levinud teoreetiline positsioon, mida arendasid etnograafid, kes üritasid leida vastupanu positivismi survele. Nad heitsid positivistlikule uurimusele ette selle kunstlikku olemust, mis ei võimalda sotsiaalseid nähtusi käsitleda ja mõista nende loomulikus ilmingus.

Naturalism põhineb omakorda fenomenoloogial ja sümbolilisel interaktsionismil. Sümbolilise interaktsionismi kui etnograafilise uurimuse ühe teoreetilise aluse üks põhiteese on, et sotsiaalne tegelikkus, k. Indiviidid kui tajuvad olendid loovad väliseid objekte, mis ei ole lihtsalt faktid, vaid inimeste poolt mõtestatud objektid.

Inimene pigem konstrueerib, mitte lihtsalt ei reageeri situatsioonile, milles ta tegutseb. Inimene ka Liigeste raskete valude puhul sünni valmis minaga, vaid see kujuneb interaktsioonides teiste inimestega.

Ühiskonna struktuur ei eksisteeri väljaspool inimeste tegevusi. Suheldes üksteisega, loovad ja taasloovad inimesed seda pidevalt. Interaktsioone on käsitletud põhilise Jatkab inimeste meetodeid tegevusena ingl social activitymille käigus inimesed õpivad tundma olemasolevaid tõlgendusi, tõlgendavad ise ümbritseva maailma sündmusi ja fenomene, mõjutades üksteist ning luues tähendusi. Selles kollektiivses tegevuses konstrueerivad inimesed sotsiaalset tegelikkust, mis ongi tegelikkuse tähenduslik osa Blumer Sellepärast on etnograafilises uurimuses Jatkab inimeste meetodeid põhjendatud keskendumine interaktsioonides toimuva tähenduse loomise ja taasloomise protsessile ning selle protsessi käigus tekkinud sotsiaalse objekti tundmaõppimisele.

Pikaajalise välitöö käigus teostatud osalusvaatlus võimaldab uurijal jälgida ja tundma õppida konkreetses kultuurilises keskkonnas Jatkab inimeste meetodeid tähenduse taas loomise protsessi ja selle protsessi käigus konstrueeritud struktuuri. Sümbolilise interaktsionismi ja etnograafia seoste kohta vt Rock, Jatkab inimeste meetodeid teoreetilise allika — fenomenoloogia põhiteese võib kokku võtta lühidalt järgmiselt.

Reaalne fenomen ilmneb inimese vahetus kogemuses. Reaalse fenomeni abstraktne tähendus kujuneb subjektiivsete tähenduste alusel, mida inimesed jagavad üksteisega argielu interaktsioonides.

Sellest loogikast lähtuvalt on reaalset fenomeni võimalik tundma õppida eelkõige isikliku osalemise kaudu. Fenomenoloogiline teooria võimaldab põhjendada, miks ja kuidas aitab uurija isiklik osalemine ja vahetu kogemus uuritavat fenomeni paremini tundma õppida. Fenomenoloogia ja etnograafia seoste kohta vt Maso, Etnometodoloogia arendab edasi fenomenoloogide idee isiklikke kogemuste rollist ja indiviidi osalemisest sotsiaalse struktuuri ja korra taasloomises. Kui fenomenoloogia keskendub fenomeni uurimisele subjektiivsete kogemuste kaudu, siis etnometodoloogia huvi keskmes on sotsiaalne kord, mis on inimestele ette antud ja mida nad oma konkreetse tegevusega konkreetsetes situatsioonides taasloovad.

Loe lisaks

Etnometodoloogia levinumaid meetodeid on vestlusanalüüs ingl conversation analysis link VA juurdekuid ka etnograafilises välitöös keskendutakse sellele, kuidas nt mõnes asutuses kehtivat korda taasloovad selles osalejad. Etnometodoloogia ja etnograafia seoste kohta vt Pollner ja Emerson, Eelnevad teooriad on ühtlasi aluseks sotsiaalkonstruktsionismile selle kohta vt Strömpl, Etnograafia kui uurimisprotsess Etnograafia on tundmaõppimise protsess, mille eri etapid on omavahel tihedalt seotud.

Teemavalik ja uurimisprobleemi sõnastamine on tingitud uurija teoreetilis-filosoofilisest maailmavaatest, milles lihtsalt öeldes väljendub tema arusaamine sellest, kuidas ta sotsiaalset tegelikkust ontoloogia küsimused ja selle tundmaõppimise võimalusi epistemoloogia küsimused mõistab. Etnograafilise uurimuse puhul on määravaks uurija soov uuritavat nähtust selle ilmnemise loomulikus keskkonnas isiklikult kogeda. Sellest lähtuvalt Jatkab inimeste meetodeid uurimisprobleemi uurimisprotsessi käigus Jatkab inimeste meetodeid, kuna etnograafiline uurimisviis iseenesest on Rasedad tagakuljed, st andmekogumise käigus võib esile kerkida mingisugune huvitav ja ettenägematu üksikasi, mis muudab uurimuse fookust ja Jatkab inimeste meetodeid omakorda muudab uurimisprobleemi.

Kuid see ei tähenda, et etnograafilist uurimust oleks võimalik alustada üldse ilma uurimisprobleemi sõnastamata. Valim Etnograafilises uurimuses ei piirdu valim uurimuses osalevate inimeste hulgaga, vaid arvesse võetakse aega, mida uurija peab piisava informatsiooni kogumise jaoks välitööl viibima; informante, kellega ta välitöö ajal ja uurimusega seoses suhtleb, ja konteksti, kus suhtlemine toimub.

Seejuures tuleb meeles pidada, et etnograafilises uurimuses keskendub valim andmeühikutele. Näiteks võivad valimi moodustada asjakohased tekstid, mitte inimesed, kes neid tekste loovad. Üks inimene võib luua hulga tekste, mis võivad olla erineva pikkusega, ning uurimuse usaldusväärsust ei hinnata mitte ainult informantide arvust, vaid ka tekstiliste andmete mahust ja rikkusest lähtuvalt ingl rich data.

Jatkab inimeste meetodeid

Valimi moodustamisel tegeleb uurija kahe tegevusega: kõigepealt kontseptualiseerib —selgitab välja uurimisteema tunnused, pärast seda määrab igale tunnusele vaatlusühikud, mis moodustab valimi raamistiku —, ning teiseks paneb paika vaatluskeskkonna d ingl settingmida ta külastab, ning juhtumid — valimi.

Andmekogumine: välitöö Välitööle minek eeldab hulka protseduure, mille uurija peab läbi tegema. Kõigepealt peab ta endale aru andma, mis on välitöö eesmärk ja kuidas eesmärki parimal viisil saavutada. Ta peab end ette valmistama. Kui võõra kultuuri uurija antropoloog peab enne välitööle minekut kasvõi mingil tasemel keskkonnas kasutatava keele selgeks õppima, siis oma kultuuri uuriv sotsioloog keskendub uuritavas keskkonnas kasutatava kommunikatiivse koodi selgeks õppimisele nt uurib vangla žargooni, subkultuuris kasutatavate väljendite tähendusi.

Sageli see võib osutuda raskeks, kuna puudub n-ö õpik erinevate samasse kultuuri kuuluva keelekasutuse nüansside selgeks tegemiseks. Ka siin võib märgata huvitavat tendentsi — mida kaugem on subkultuur, seda rohkem Jatkab inimeste meetodeid võimalusi end kirjalike materjalide abil ette valmistada nt on kergem leida kriminaalset leksikat tutvustavat sõnastikku kui teavet arstide või õpetajate või IT-inimeste kõnepruugi kohta.

Samas on oluline, et välitööle minnes oleks uurija teadlik sellest, et uuritavas keskkonnas võib kodeerimissüsteem olla erinev, kuigi kasutatakse eesti keelt, ning et aru saada seal kasutatavatest sõnadest ja mõistetest, peab ta tegema lisajõupingutusi. Järgmine oluline ettevalmistava etapi tegevus on loa saamine uuritavasse keskkonda sisenemiseks.

Tuleb selgeks teha, kes on konkreetses keskkonnas nn väravahoidja d ingl gatekeeper ning kuidas on võimalik nendega kontakt luua. Siin tuleb abiks üksikasjalikult väljatöötatud uurimiskava.

Navigeerimismenüü

Pole lootust oodata, et meid lubatakse mõnda asutusse juhul, kui me ei oska väga selgelt sõnastada oma uurimuse eesmärke, käiku, oodatavaid tulemusi ja eelkõige seda kasu, mida asutus või grupp läbiviidavast uurimusest saab. Kasuna ei ole siin siiski mõeldud mitte materiaalse heaolu suurendamist, vaid pigem oma tegevuse tutvustamist, tagasiside saamist tegevuse arendamise eesmärgil, mingite sisemiste probleemide lahendamist jm mittemateriaalset kasu.

Muidugi tuleb lähtuda konkreetsest teemast ja konkreetsest keskkonnast Jatkab inimeste meetodeid leida seal seda positiivset, mida uurimus võib pakkuda.

Jatkab inimeste meetodeid

See nõue on omakorda seotud uurimiseetikaga. Uuritavas keskkonnas viibivad inimesed ei tohi tunda end kellegi teise huvides ärakasutatuna, vaid peavad tundma oma olulisust ja väärikust.

Sotsiaalteadusliku uurimuse puhul, kus uurija tunneb siirast huvi teiste inimeste argielu, töö, kogemuste, rituaalide jms vastu, seda ka pakutakse. Oluline on varuda endale toetuskirju, soovitusi ning leida sotsiaalvõrgustikust või keskkonnast endast toetajaid-soovitajaid.

Mõnikord valib uurija sellise keskkonna, millega ta ise on seotud, nt sotsiaaltöö üliõpilane töötab osakoormusega asutuses ja otsustab sealsamas oma bakalaureusetöö uurimuse läbi viia ning valib etnograafia. Sel juhul ei teki probleemi asutusse sissesaamisega, kuid võivad tekkida teised probleemid identiteedi probleemid seoses kaksikrolliga, mis võivad häirida tööalaste ülesannete täitmist.

Jatkab inimeste meetodeid

Ka sel juhul tuleb uurijal küsida luba uurimuse läbiviimiseks ning informeerida uurimistööst kõiki töötajaid, kellega ta tööülesannete käigus kokku puutub. Välitöö aeg jaguneb kolmeks: 1 sisenemine ja tutvumine võõra keskkonnaga; 2 kohanemine keskkonnaga ehk võõra omaks tegemine; 3 lahkumise ettevalmistamine ja lahkumine.

Välitöö esimesel etapil teeb uurija jõupingutusi, et võõra keskkonnaga tutvuda. See on intensiivse n-ö keeleõppe aeg: uurija üritab keskkonnas kasutatavatest koodidest aru saada ja need endale selgeks teha; tutvub inimeste ja reeglitega, otsib endale nn võtmeinformante ingl key informantkes tutvustavad ja selgitavad talle siseelu reegleid.

Pädevaid inimesi võib keskkonnas olla palju, kuid võtmeinformantideks valib uurija vaid üksikuid nendest inimest. Üldiselt, kui uurimus kestab pikemat aega, siis võib uurija ja võtmeinformandi vahel tekkida tõeline sõprus, millest välitöö esimesel etapil on uurija siiralt huvitatud.

Ka võtmeinformandile võib olla huvitav uurijaga kohtuda ja teda võõras kohas juhatada. Seega tekib sõprus vastastikuse soovi alusel. Samas võib sellisest välitöö sõprusest tekkida eetiline probleem, millest peab teadlik olema. Tuleb meeles pidada, et uurija jaoks välitöö on ajutine ning vaid üks osa tema n-ö Jatkab inimeste meetodeid.

Välitöö on küll uurijale äärmiselt oluline tegevus, kuid siiski ajutine. Võtmeinformandi jaoks on aga keskkonnas viibimine tema päriselu, mis olenevalt konkreetsest keskkonnast ja tegevusest võib olla totaalne nt subkultuuri liikme terve elu on seotud subkultuuriga.

Kui välitöö lõpeb, lahkub uurija uuritavast keskkonnast ning jätkab oma päriselu seal, kus see korraks — välitöö ajaks — on peatunud; võtmeinformant aga jääb ikka sinna ja tema HOP liigeste raviks võib uurija lahkumine olla raskesti talutav.

Sellepärast hoiatatakse suhete loomisel siiski alati, et võtmeinformant on oluline eelkõige informandina ja liiga sügav sõprus võib teda riivata, kui uurija lahkub ning kaotab uuritava Jatkab inimeste meetodeid vastu huvi. Loomulikult oleneb kõik ka konkreetsest teemast ja konkreetsetest inimestest.

  • Reitingud: EKRE jätkab tõusulainel - Eesti - Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt
  • Sotsioloogias on etnograafia üks põhilisi kvalitatiivseid metodoloogiaid ja sel on seljataga rohkem kui aastat kasutamist.
  • Osteokondroos hoorudes

Pole välistatud olukord, kui sõprus võtmeinformandiga kestab elu lõpuni. Välitöö teist etappi iseloomustab uurija jaoks harjumine uuritava keskkonnaga.