Hurt topsi esmaabi. ÜRO aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon – Riigi Teataja

Unimagun, kokapõõsas, kanep, magunavarred ja kanepilehed on allutatud kontrollimeetmetele, mis on sätestatud artikli 19 lõike 1 punktis e, artikli 20 lõike 1 punktis g ning artiklites 21bis, 22 kuni 24; 22, 26 ja 27; 22 ja 28; 25 ja Pooled esitavad eelnevas lõikes nimetatud andmed sellisel viisil, sellise tähtajaga ja sellistel aruandevormidel, nagu komisjon nõuab. Komitee võib nõuda sellise lisainformatsiooni esitamist, mida peab vajalikuks statistiliste aruannete täiendamiseks või selgitamiseks.

Saab kergesti steriliseeritud.

sormede artriidi luud Ola liigeste valude jaoks

Korduvkasutatavad Pestav menstruaaltsükli pad2. EEK Menstruaaltsükli cup on umbes kaks tolli pikk ja valmistatud pehme meditsiinilise silikooniga. See on kulunud sisemiselt palju madalam kui tampoon kuid kui tampoonid ja sidemed neelavad menstruaaltsükli vedeliku, kogub ta. Saadame teile värvi juhuslik.

Suurvalikud : Suurus pikkmm läbimõõduga ja 50mm pikkus Kasutamiseks pärast vaginaalne sünnitusSuurB pikkmm läbimõõduga ja 50mm pikk. Kasutamiseks enne vaginaalne sünnitvõi pärast CosaKasu menstruaalanum1.

See otsus jõustub üheksakümne päeva möödudes asjassepuutuvale poolele teatamisest.

KirjeldusKasuta : Saab kasutada loobuda ja salvestada kõige vedelikke. Saab riietatud lahustid, kerged õlid,värvid,sisuliselt elektroonilisesigaretid,silmatilgad,soolane,jne.

Pärast asjassepuutuva poole informeerimist otsusest mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2, konsulteerib komitee selle poolega olukorra rahuldavaks lahendamiseks.

Kui olukorda rahuldavalt ei lahendata, võib komitee, juhul, kui see on otstarbekas, rakendada artikli 14 sätteid. Otsuse vastuvõtmisel mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2 arvestab komitee mitte ainult kõigi antud küsimust puudutavate asjaoludega, kaasa arvatud asjaolud, millega seoses tekib ülaltoodud lõikes 2 mainitud ebaseadusliku käibe probleem, vaid ka igasuguste uute kontrollimeetmetega, mida antud pool võiks rakendada.

Erisätted viljelemise kohta 1. Kui riigis või territooriumil valitsevad tingimused teevad unimaguna, kokapõõsa või kanepi viljelemise keelustamise poole arvates kõige otstarbekamaks meetmeks rahva tervise ja heaolu kaitsel ja narkootiliste ainete ebaseaduslikku ringlusse sattumise ennetamiseks, võib huvitatud pool sellise viljelemise keelustada. Pool, kes keelustab unimaguna või kanepi viljelemise, rakendab ka vastavad meetmed, et arestida mis tahes ebaseaduslikult viljeldavad taimed ja need hävitada, välja arvatud väikesed kogused, mida antud pool vajab teaduslikel ja uurimiseesmärkidel.

Gas Pressure Unit Conversions - torr to atm, psi to atm, atm to mm Hg, kpa to mm Hg, psi to torr

Oopiumiga tegelevad riiklikud asutused 1. Pool, kes lubab unimaguna viljelemist oopiumi valmistamiseks, moodustab, kui ta pole seda veel teinud, ja peab ülal ühe või mitu valitsusasutust käesolevas artiklis edaspidi asutus käesoleva artikliga sätestatud ülesannete täitmiseks.

Iga selline pool rakendab oopiumi valmistamiseks tarvitatava unimaguna viljelemise suhtes ja oopiumi suhtes järgmisi sätteid: a asutus määrab kindlaks piirkonnad ja maatükid, millel on lubatud unimaguna viljelemine oopiumi tootmiseks; b viljelemist lubatakse ainult nendele põlluharijatele, kes on saanud selleks asutuselt Toetama valu vaartust c igale litsentsile märgitakse täpselt selle maatüki ulatus, millel viljelemine on lubatud; d kõik unimaguna viljelemisega tegelevad põlluharijad peavad kogu saadud oopiumi ära andma asutusele.

Asutus ostab ja võtab kogutud oopiumi enda valdusse võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui neli kuud pärast saagi koristamise lõpetamist; e asutusel on Hurt topsi esmaabi suhtes ainuõigus impordile, ekspordile, hulgikaubandusele ja tagavarade, peale nende, mida omavad oopiumi alkaloidide, meditsiinilise oopiumi ja oopiumipreparaatide tootjad, säilitamisele.

Pooled ei ole kohustatud laiendama seda ainuõigust meditsiinilisele oopiumile ja oopiumipreparaatidele. Lõikes 2 nimetatud valitsusfunktsioone täidab sama valitsusasutus, kui antud poole põhiseadus seda lubab.

Rahvusvaheliseks kaubanduseks määratud oopiumi tootmise piiramine 1. Sõltumata lõike 2 punktide a ja b sätetest, võib pool, kes kümne aasta jooksul vahetult enne 1. Käesoleva artikli sätted ei takista ühelgi poolel: a toota oopiumi sellistes kogustes, mis katavad tema enda vajadused; või b eksportida oopiumi, mis on kinni peetud seoses ebaseadusliku ringlusega, teise poole territooriumile vastavuses käesoleva konventsiooni nõuetega.

Kontroll magunavarte üle 1. Pool, kes lubab unimaguna kasvatamist muudel eesmärkidel kui oopiumi tootmine, rakendab kõik vajalikud meetmed selleks, et: a nendest unimagunatest ei valmistataks oopiumi; ja b narkootiliste ainete tootmist magunavartest nõuetekohaselt kontrollitaks. Pooled rakendavad magunavarte suhtes impordi- ja ekspordilubade süsteemi, nagu on sätestatud artikli 31 lõigetes 4 kuni Pooled esitavad statistilised aruanded magunavarte impordi ja ekspordi kohta, mida nõutakse narkootiliste ainete suhtes vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile d ja lõike 2 punktile b.

Kokapõõsad ja kokalehed 1. Kui mõni pool lubab kokapõõsaste viljelemist, rakendab ta nende ja ka kokalehtede suhtes kontrollisüsteemi, nagu on ette nähtud artiklis 23 unimaguna kontrollimiseks, mis aga puudutab nimetatud artikli lõike 2 punkti d, siis selles artiklis nimetatud asutusele pandud kohustus seisneb ainult saagi tegelikule valdamisele asumises võimalikult kiiresti pärast selle koristuse lõppu. Pooled rakendavad võimaluste piires meetmeid kõikide metsikult kasvavate kokapõõsaste väljajuurmiseks.

Nad hävitavad ebaseaduslikult viljeldavaid kokapõõsaid. Kokalehti puudutavad lisasätted 1. Pooled võivad lubada kokalehtede kasutamist alkaloide mittesisaldava maitseaine valmistamiseks ja ulatuses, mis on vajalik selliseks kasutamiseks, võivad lubada nende lehtede tootmist, importi ja eksporti, nendega kauplemist ja nende säilitamist.

Pooled esitavad eraldi kalkulatsioonid artikkel 19 ja statistilised aruanded artikkel 20 kokalehtede kohta, mida kasutatakse nimetatud maitseaine valmistamiseks, välja arvatud juhul, kui ühtesid ja samu kokalehti kasutatakse nii alkaloidide kui maitseaine eraldamiseks ja seda asjaolu on kalkulatsioonides ja statistilistes aruannetes selgitatud.

Kontroll kannabise üle 1. Kui mõni pool lubab kanepi viljelemist kannabise või kanepivaigu tootmiseks, rakendab ta Hurt topsi esmaabi, nagu on ette nähtud artiklis 23 unimaguna kontrolli suhtes. Käesolevat konventsiooni ei rakendata kanepi suhtes, mida viljeldakse eranditult tööstuslikul eesmärgil kiud ja seemned või aiapidamisel.

Kuidas oppida sorme valu Retseptid Liigeste poletik

Pooled võtavad vajalikke meetmeid kanepilehtede kuritarvitamise ja nende ebaseadusliku ringluse ennetamiseks. Valmistamine 1. Pooled nõuavad, et narkootilisi aineid valmistataks litsentside alusel, välja arvatud juhud, kui neid valmistatakse riikliku ettevõtte või riiklike ettevõtete poolt.

Pooled: a kontrollivad kõiki isikuid ja kõiki ettevõtteid, mis valmistavad narkootilisi aineid või on seotud sellise valmistamisega; b kontrollivad litsentside abil ettevõtteid ja ruume, kus selline valmistamine võib aset leida; ja c nõuavad, et litsentsi omavad narkootiliste ainete tootjad saaksid perioodilised load, milles on täpselt märgitud narkootiliste ainete liigid ja kogused, mille valmistamiseks neil on õigus.

Siiski ei nõuta perioodilisi lube preparaatide valmistamise puhul. Pooled ei luba, et narkootiliste ainete tootjate käsutusse koonduks narkootiliste ainete ja magunavarte koguseid, mis ületaksid ettevõtte normaalseks tegevuseks vajaliku koguse, arvestades olemasolevaid turutingimusi. Kaubandus ja jaotamine 1. Nõuet litsentside kohta võib mitte kohaldada preparaatide puhul; c punktide a ja b litsentse puudutavaid sätteid võib mitte rakendada isikute suhtes, kes on nõuetekohaselt volitatud terapeutiliste või teaduslike ülesannete täitmiseks nende ülesannete teostamise perioodiks.

Pooled samuti: a väldivad kauplejate, jaotusorganisatsioonide, riiklike ettevõtete või ülalmanitud nõuetekohaselt volitatud isikute käsutusse selliste koguste narkootiliste ainete ja magunavarte koondumist, mis ületavad nende normaalseks tegevuseks vajalikke koguseid, arvestades olemasolevaid turutingimusi; ja b i nõuavad meditsiiniliste retseptide esitamist üksikisikutele narkootiliste ainete kättetoimetamisel või väljaandmisel; see nõue ei tarvitse puudutada neid narkootilisi aineid, mida üksikisikud võivad seaduslikult saada, kasutada, väljastada või määrata seoses neile lubatud terapeutiliste ülesannete täitmisega; ja ii kui pooled peavad seda vajalikuks või soovitavaks, nõuavad nad, et I nimekirja kantud narkootiliste ainete retseptid kirjutataks ametlikele blankettidele, mida annavad välja pädevad võimud või selleks volitatud professionaalsed ühendused tšekiraamatutena.

On soovitav, et pooled nõuaksid Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt teatatud rahvusvahelise registreerimata nimetuse märkimist kirjalikes ja trükitud narkootiliste ainete pakkumistes, igasuguses reklaamis, kirjeldavas kirjanduses, mis puudutab narkootilisi aineid ja mida kasutatakse kommertseesmärkidel, narkootilisi aineid sisaldavate pakkide sisepakenditel ja etikettidel, millega narkootilised ained müüki lähevad.

Kui mõni pool peab seda vajalikuks, nõuab ta, et narkootilisi aineid sisaldavate pakkide sisepakenditel või nende ümbristel oleks selgelt nähtav kahekordne punane triip. Narkootilist ainet sisaldava paki välispakendil ei pea kahekordset punast triipu olema. Pooled nõuavad, et etikettidel, millega narkootilised ained müüki lähevad, oleks täpselt näidatud narkootiliste ainete sisaldus kaaluühikutes või protsentides.

Nõuet andmete märkimise kohta etiketile võib mitte rakendada nende narkootiliste ainete osas, mida väljastatakse üksikisikutele arstiretsepti järgi. Lõigete 2 ja 5 sätteid ei pea rakendama II nimekirja kantud narkootiliste ainete jaekaubanduses või jaejaotamisel.

Rahvusvahelist kaubandust puudutavad erisätted 1. Pooled ei luba teadlikult narkootiliste ainete eksporti mitte ühelegi maale või territooriumile mingil muul viisil, kui ainult: a vastavalt antud maa või territooriumi seadustele ja eeskirjadele; ja b antud maa või territooriumi kalkulatsioonide tulemuse piires, nagu on määratletud artikli 19 lõikes 2, lisades reekspordiks määratud kogused.

Vabasadamates ja -tsoonides teostavad pooled samasugust järelevalvet ja kontrolli, nagu oma territooriumi teisteski osades, lisaks võidakse siiski rakendada rangemaid meetmeid. Pooled: a kontrollivad litsentside abil narkootiliste ainete importi ja eksporti, välja arvatud juhul, kui sellist importi või eksporti teostab riiklik Hurt topsi esmaabi või teostavad riiklikud ettevõtted; ja b kontrollivad kõiki isikuid ja ettevõtteid, mis teostavad sellist importi või eksporti või on seotud sellise impordi või ekspordiga.

Enne ekspordiloa väljaandmist nõuavad pooled impordiloa esitamist, mille on välja andnud importiva maa või territooriumi pädevad võimud ja milles on tõendatud, et selles nimetatud narkootilise aine või narkootiliste ainete import on lubatud, ja et sellise tunnistuse esitab isik või Hurt topsi esmaabi, mis taotleb ekspordiluba.

Pooled järgivad võimaluste piires komisjoni kinnitatud impordiloa blankettide näidiseid. Igal väljaveetaval partiil peab olema kaasas ekspordiloa koopia ja ekspordiloa andnud valitsus saadab importiva maa või territooriumi valitsusele selle loa koopia. Eksport saadetisena postkasti või panga aadressil muule isikule kui ekspordiloal märgitud, ei ole lubatud.

Kuud haiget Parast vigastuse artriidi artriit

Eksport saadetisena registreeritud tollilao aadressil on keelatud, välja arvatud juhul, kui importiva maa valitsus märgib impordiloale, mille ekspordiluba taotlev isik või ettevõte esitab, et lubab imporditava partii paigutamist registreeritud tollilattu. Sel juhul märgitakse ekspordiloale, et eksport teostatakse sel eesmärgil.

Igasuguseks registreeritud tollilaost väljaandmiseks on vajalik nende võimude luba, millele allub antud tolliladu, ja välismaale saatmise korral vaadeldakse väljaandmist uue väljaveona käesoleva konventsiooni tähenduses. Narkootiliste ainete partii, mida veetakse mingi poole territooriumile sisse või selle territooriumilt välja ilma ekspordiloata, tuleb pädevate tollivõimude poolt kinni pidada. Pooled ei luba teise riiki saadetavate narkootiliste ainete transiitvedu, olenemata sellest, kas Hurt topsi esmaabi on maha võetud transpordivahenditelt, millega neid veeti või mitte, välja arvatud juhul, kui selle poole pädevatele võimudele esitatakse väljaveoloa koopia.

Sellise maa või territooriumi, millest on lubatud narkootiliste ainete partii transiit, pädevad võimud rakendavad kõik vajalikud meetmed, et vältida partii sattumist muusse sihtpunkti kui see, mis on märgitud partiid saatvale ekspordiloa koopiale, välja arvatud juhul, kui see toimub selle maa või territooriumi valitsuse loal, läbi mille antud partiid veetakse.

Antud transiitmaa Salv liigesed -territooriumi valitsus käsitleb iga narkootiliste ainete partiid, mille kohta on tulnud marsruudi muutmise taotlus, kui eksporti transiitriigist või -territooriumilt uue sihtpunkti maale või territooriumile.

Kui marsruudi muutmine on lubatud, kohaldatakse lõike 7 punkte a ja b ka suhetele transiitmaa või -territooriumi ning selle maa või territooriumi vahel, kust see partii esialgselt eksporditi. Mitte ühtegi narkootiliste ainete partiid, mis on transiidis või on paigutatud registreeritud tollilattu, ei tohi nii ümber töödelda, et see muudaks kõne all olevate narkootiliste ainete olemust.

Pakendit ei tohi vahetada ilma pädevate võimude loata. Poole territooriumilt narkootikumide läbivedu käsitlevate lõigete 11 kuni 13 sätteid ei rakendata neil juhtudel, kui vastavat partiid veetakse õhuteed pidi, tingimusel, et lennuk lendab üle transiitmaa või -territooriumi vahemaandumist sooritamata. Kui lennuk sooritab sellel maal või territooriumil vahemaandumise, rakendatakse neid sätteid niivõrd, kuivõrd asjaolud seda nõuavad.

Käesoleva artikli sätted ei mõjusta mis tahes rahvusvaheliste kokkulepete sätteid, mis piiravad kontrolli, mida üks pooltest teostab transiidina liikuvate narkootiliste ainete üle.

Harjade vaikeste liigeste artriit poletamine valu kuunarnukis

Mitte miski käesolevas artiklis, välja arvatud lõike 1 punkt a ja lõige 2, ei ole kohustuslik III nimekirja kantud preparaatide suhtes. Erisätted, mis puudutavad narkootiliste ainete vedu rahvusvahelistel liinidel sõitvate laevade ja lennukite esmaabi käsiapteekides 1. Reisi ajal esmaabi osutamiseks või hädaolukorras vajalike narkootiliste ainete piiratud koguste vedu rahvusvahelistel liinidel sõitvatel laevadel ja lennukitel ei peeta käesoleva konventsiooni mõistes impordiks, ekspordiks ega transiidiks.

Parandatud vastavalt Definitsioonid 1. See definitsioon ei kehti artiklites 42 ja 46 kasutatud «territooriumi» mõiste kohta. Käesolevas konventsioonis käsitletakse narkootilist ainet «tarbituna», kui see on kätte toimetatud mis tahes isikule või asutusele jaejaotamiseks, meditsiiniliseks kasutamiseks või teaduslikuks uurimistööks; terminit «tarbimine» kasutatakse sellele vastavalt.

Registreerimismaa rakendab kohaseid ettevaatusabinõusid ennetamaks lõikes 1 nimetatud narkootiliste ainete mittesihipärast kasutamist või nende sattumist ebaseaduslikku ringlusse. Pärast konsultatsioone vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega soovitab komisjon selliseid ettevaatusabinõusid.

Narkootiliste ainete suhtes, mida veetakse laevadel ja lennukitel vastavalt lõikele 1, rakendatakse registreerimismaa seadusi, eeskirju ja akte lubade ja litsentside kohta, mõjustamata kohalike võimude mis tahes õigusi kontrolli või inspektsiooni läbiviimisel või muude kontrollimeetmete rakendamisel laevade või lennukite pardal.

Selliste narkootiliste ainete tarvitamist hädaolukorras ei vaadelda artikli 30 lõike 2 punkti b nõuete rikkumisena. Narkootiliste ainete valdamine Pooled ei Vinnitsa liigeste ravi narkootiliste ainete valdamist teistmoodi, kui ainult seadusliku loa alusel.

Järelevalve- ja inspektsiooniabinõud Pooled nõuavad: a et kõik isikud, kes saavad litsentsi vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele või on juhtival või kontrollival ametikohal riiklikes ettevõtetes, mis on loodud vastavalt käesolevale konventsioonile, omaksid nõuetekohast kvalifikatsiooni selle kohaselt vastu võetud seaduste ja eeskirjade sätete efektiivseks elluviimiseks; ja b et valitsusvõimud, tootjad, kauplejad, teadlased, teaduslikud asutused ja haiglad peaksid arvet iga Hurt topsi esmaabi narkootilise aine koguse kohta ja iga narkootilise aine konkreetse hanke ja kasutamise kohta.

Niisugust arvepidamist säilitatakse vähemalt kaks aastat.

ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

Kui retseptide väljakirjutamiseks kasutatakse tšekiraamatuid artikli 30 lõike 2 punkt bsäilitatakse neid raamatukesi koos kontsudega samuti vähemalt kahe aasta jooksul. Sätted karistuste kohta 1.

Järgides poolte põhiseaduslikke piiranguid, nende õigussüsteemi ja siseriiklikku õigust: a i iga lõikes 1 loetletud kuritegu vaadeldakse eraldi kuriteona, kui need on sooritatud erinevates maades; ii tahtlik osalus mingis sellises kuriteos, osalemine mingis ühenduses sellise kuriteo sooritamise ja kuriteokatse eesmärgil ning Hurt topsi esmaabi operatsioonid seoses käesolevas artiklis loetletud kuritegudega tunnistatakse lõikes 1 nimetatud karistatavateks toiminguteks; iii välismaiste kohtute otsuseid selliste kuritegude kohta arvestatakse retsidivismi kindlakstegemiseks; iv ülalmainitud raskeid kuritegusid, kui need on sooritatud kas antud riigi kodanike või välismaalaste poolt, jälitab see pool, kelle territooriumil antud kuritegu sooritati, või see pool, kelle territooriumil kuritegu avastati, juhul kui poole, kellele vastav taotlus esitati, seaduste kohaselt on väljaandmine võimatu ja kui antud kurjategija suhtes pole veel alustatud kohtumenetlust ja kohtuotsus pole veel välja kuulutatud.

Pooled kohustuvad hõlmama sellised kuriteod iga nende vahel sõlmitud väljaandmislepinguga kui kuriteod, mis toovad kaasa väljaandmise; ii kui pool, kes on väljaandmise tingimuseks seadnud lepingu olemasolu, saab väljaandmistaotluse poolelt, kellega tal ei ole lepingut väljaandmise kohta, võib ta oma äranägemise järgi käsitleda käesolevat konventsiooni käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 punkti a alapunktis ii loetletud kuritegude suhtes väljaandmise juriidilise alusena.

Väljaandmine toimub vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusandlusega ette nähtud teistele tingimustele; iii pooled, kes ei ole väljaandmise tingimuseks seadnud lepingu olemasolu, käsitlevad omavahelistes suhetes käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 punkti a alapunktis ii loetletud kuritegusid kuritegudena, mille puhul rakendatakse väljaandmist vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusega ette nähtud tingimustele; iv väljaandmine toimub vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusele ja sõltumata käesoleva keskmise sorme artroos punkti b alapunktidest i, ii ja iii, on poolel õigus keelduda väljaandmisest juhtudel, kui pädevad võimud on seisukohal, et antud kuritegu ei ole piisavalt tõsine.

Jurisdiktsiooni küsimustes on asjaomase poole kriminaalõiguse sätetel ülimuslik jõud käesoleva artikli sätete ees. Mitte miski käesolevas artiklis ei muuda põhimõtet, et kuritegusid, mida see käsitleb, määratletakse, jälitatakse ja karistatakse vastavalt poole siseriiklikule õigusele.

Arestimine ja konfiskeerimine Mis tahes narkootilised ained ja seadmed, mida kasutatakse või mis on kavandatud artiklis 36 nimetatud kuritegude sooritamiseks, kuuluvad arestimisele ja konfiskeerimisele. Meetmed narkootiliste ainete kuritarvitamise vastu 1. Pooled pööravad erilist tähelepanu ja rakendavad kõiki võimalikke meetmed, mis on suunatud narkootiliste ainete kuritarvitamise takistamisele ja vastavate isikute varasele väljaselgitamisele, ravimisele, kasvatamisele, nende Hurt topsi esmaabi taastamisele, ühiskonda naasmisele ja ravijärgsele järelevalvele, ning koordineerivad oma jõupingutusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Pooled aitavad, niivõrd, kuivõrd see on võimalik, kaasa kaadriväljaõppele narkootilisi aineid kuritarvitavate isikute raviks, nende töövõime taastamiseks, ühiskonda naasmiseks ja ravijärgseks järelevalveks. Me soovitame teil vaadata meie suurus soovitust tabel allpool ja meie toote suurus skeem, kui teil on normaalne näitaja. Saate deklareerida väiksem väärtus? Kui teil on eritellimusel palun võtke meiega ühendust. Ma olen edasimüüja,ma tahaksin osta mitu tükki oma toote, mida on hulgi hind?

Tere,täname oma uurimise, kui te soovite osta suures koguses, saatke palun e-posti, meile, me anname teile parima hinnaga, tänan! Tagastab: Teeme oma parima, et pakkuda meie klientidele parimat, et saame.

Ostja peaks veenduge, et esemed tagastatakse, on nende algne tingimusi. Kui esemed on vigastatud või kadunud, kui nad on tagasi. Ostja peaks püüdma esitada kahjunõude koos logistika ettevõte katta kulud kahju või kadu.