UHENDUSTE KOHTA, Lihtotsing

Oma õiguste kaitseks on neil õigus pöörduda põhikirja põhidokumendi registreerinud organi, seaduses ettenähtud korras kohtu või prokuratuuriorgani poole. Eesti NSV riigiorganid, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid ning kodanikud võivad pöörduda ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerinud organi või prokuratuuriorgani poole ettepanekuga tõkestada nende seadusvastane tegevus. Viimane võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks ühiskondliku organisatsiooni või organisatsioonide liidu tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, muu keskasutuse või mõne kehtestatud korras juba registreeritud vabariikliku ühiskondliku organisatsiooni organisatsioonide liidu keskorgani. Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised võivad ühineda, sõlmida koostööleppeid riigivõimu- ja -valitsemisorganitega ning üksteisega, sealhulgas NSV Liidu teistes liiduvabariikides ning välisriikides asuvatega.

Registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised võivad kooskõlas kehtestatud korraga ja silmas pidades põhikirjalisi eesmärke moodustada koosseisulisi allüksusi ning arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus nende põhikirjaga põhidokumendiga.

UHENDUSTE KOHTA

Ühiskondlike organisatsioonide ja nende liitude ning liikumiste nimeks ei või võtta mõne teise ühislondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise nimetust.

Registreerimine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, ühiskondlike organisatsioonide liidud ja liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele rajooni või vabariikliku alluvusega linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomiteele.

Märkused USB-ühenduse kohta

Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad omapõhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogule, kes võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks tema tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, riikliku komitee või teise keskasutuse.

Ühiskondlikud liikumised, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul registreerimiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.

UHENDUSTE KOHTA

Põhikiri põhidokument esitatakse registreerimiseks kahes, ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani liikmete poolt allakirjutatud eksemplaris, millele lisatakse asutamiskoosoleku protokolli ärakiri.

Registreerimisavalduse esitajaks on kodanike ühenduse asutajaliige või volituse põhjal muu isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine.

Kuidas kasutada?

Põhikirja põhidokumendi vaatab registreeriv organ läbi kahe kuu jooksul saabumise päevast arvates. Selle aja jooksul kontrollitakse põhikirja põhidokumendi vastavust seadusandlusele. Registreerimisküsimuse otsustamisel on vastava ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani volitatud esindaja kohalolek kohustuslik.

Põhikirja põhidokumenti registreeriv organ võtab registreerimise või sellest keeldumise kohta vastu otsuse, millest peab kirjalikult teatama registreerimist taotlevale kodanike ühendusele kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Keeldumises peab olema näidatud konkreetne normatiivakt ja selle säte, millega põhikiri põhidokument on vastuolus.

UHENDUSTE KOHTA

Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerimisest keeldumise korral võib ühe kuu jooksul kaevata registreerimisest keeldunud organi suhtes kõrgemalseisvale organile, kelle otsus on lõplik.

Põhikirjas põhidokumendis tehtavad muudatused ja täiendused kuuluvad registreerimisele samas korras ja tähtaegadel nagu põhikiri põhidokument.

UHENDUSTE KOHTA

Registreeritud ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ning liikumiste kohta peab Eesti NSV Justiitsministeerium registrit.

Kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerinud organ esitab kolme päeva jooksul registripidajale ühe eksemplari otsusest kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerimise kohta, samuti põhikirja põhidokumendi enda ning andmed täidesaatva juhtorgani kohta ja tema aadressi. Tagatised Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised juhinduvad oma tegevuses Eesti NSV konstitutsioonist, käesolevast seadusest ning muudest normatiivaktidest.

UHENDUSTE KOHTA

Sekkumine ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste siseasjadesse pole lubatud. Oma õiguste kaitseks on neil õigus pöörduda põhikirja põhidokumendi registreerinud organi, seaduses ettenähtud korras kohtu või prokuratuuriorgani poole.

DisplayLogo

Kodanike ühenduste tegevus ei tohi kahjustada kodanike ja organisatsioonide õigusi ning seaduslikke huve, samuti takistada riigiorganite, teiste kodanike ühenduste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide seaduspäraste funktsioonide täitmist ega tohi olla suunatud ühiskonnaelu demokraatlike põhimõtete vastu. Kaebused ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumiste organite ning ühenduse nimel tegutsevate isikute ebaseadusliku tegevuse kohta vaatab läbi kohus.

Eesti NSV riigiorganid, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid ning kodanikud võivad pöörduda ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerinud organi või prokuratuuriorgani poole ettepanekuga tõkestada nende seadusvastane tegevus. Tegevuse lõpetamine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud ning liikumised lõpetavad oma tegevuse või nad likvideeritakse nende põhikirjas põhidokumendis fikseeritud alustel ja korras.

Likvideerimiskulud kaetakse likvideeritava kodanike ühenduse vara arvel. Kui ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisarsioonide liidu või liikumise tegevus ei vasta seadusele, põhikirja põhidokumendi nõuetele, teeb registreerinud organ kirjaliku hoiatuse ning võtab tarvitusele abinõud seaduserikkumise tõkestamiseks.

Teave HDMI-ühenduste kohta

Kui kodanike ühendus kolme kuu jooksul pärast hoiatuse saamist pole viinud oma tegevust kooskõlla põhikirja põhidokumendi nõuetega või kui ta ei ole ühe aasta jooksul registreerimisest arvates alustanud tegevust, tühistab registreerinud riigiorgan oma otsuse ühenduse registreerimise kohta ning kodanike ühenduse tegevus kuulub lõpetamisele.

Selle otsuse peale võib kaevata käesoleva seaduse paragrahvis 18 ettenähtud korras ja tähtaegadel.

Üldsätted Paragrahv 1. Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust vabatahtlikult ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks kodanike vabatahtlike ühenduste - ühiskondlike organisatsioonide sealhulgas seltside, fondide ja teiste omaalgatusorganite ja nende liitude ning ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ja likvideerimise põhimõtted. Paragrahv 2. Ühiskondlik organisatsioon käesoleva seaduse mõttes on kolme ja enama füüsilise isiku ühendus, ühiskondlike organisatsioonide liit aga kahe või rohkema ühiskondliku organisatsiooni ühendus. Paragrahv 3.

Ühes haldusterritoriaalses üksuses tegutsevad kodanike lihtühendused, kohalikud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja kohalikud liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele maakonna või vabariikliku linna võimuorganile. Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud välja arvatud valimisliidud ja muud ühiskondlik-poliitilised organisatsioonidkelle tegevus hõlmab rohkem, kui ühe maakonna või vabariikliku linna territooriumi, esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Valitsusele.

UHENDUSTE KOHTA

Viimane võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks ühiskondliku organisatsiooni või organisatsioonide liidu tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, muu keskasutuse või mõne kehtestatud korras juba registreeritud vabariikliku ühiskondliku organisatsiooni organisatsioonide liidu keskorgani. Ühiskondlikud liikumised, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe maakonna või vabariikliku linna territooriumi, ja kõik ühiskondlik-poliitilised organisatsioonid esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul registreerimiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.

Your message was sent.

Seejuures lisavad UHENDUSTE KOHTA tutvumiseks ka oma vastuvõetud poliitilise programmi. Registreerimisavalduse esitab kodanike lihtühenduse, ühiskondliku organisatsiooni, organisatsioonide liidu või liikumise juhatus selle juht või volituse põhjal isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine.

Avalduses peab olema näidatud asutajate ja liikmete arv välja arvatud liikumises osalejate arv ning lisatud täidesaatva juhtorgani aadress. Pikendatud tähtajast informeeritakse registreerimistaotluse esitanut. Käesolev seadus ei reguleeri selliste ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude või liikumiste, samuti ühiskondlik-poliitiliste organisatsioonide moodustamist ja tegevust, kellel on üleliidulised keskorganid, kooperatiivsete ja teiste oma põhitegevusega ainelist kasu taotlevate ühenduste, samuti usuühingute välja arvatud kodanike usulis-poliitilised ühendusedkodanike omaalgatusorganite, samuti nende mitteformaalsete kodanike ühenduste tegevust kes ei taotle juriidilise isiku seisundit".