Uhiste sormede trammid. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) kinnitamine

Seega luuakse eeldused jätkuvaks võimetekohaseks ametiõppeks. Õppimise osa on refleksioon - oma õpitoimingute teadlikustamine, mis on eelduseks nende planeerimisele ja kontrollimisele. Leiab, et see ju tema enda vana!

Milles asi? Selles, et ida pool ei tohi kalad suud lahti teha. Arst vaatab: hemorroid. Brežnev ei usu, see ju teise otsa haigus.

Arst: "See tekib igale poole, kust aga paska välja tuleb.

Keegi kõrvalseisja imestab: "Oi mammi, küll teil on hea mälu! Kes külvas, see veel midagi sai, aga kes ei külvanud, see ei saanud midagi. Natukese aja pärast tellib veel ainult 50 grammi. Kelner küsib, kas sõbraga juhtus midagi.

Vastus: Keeraks ruttu lahti, võtaks rubla ja jookseks ruttu eide juurde ~ minema. Annab arstile 50 rubla. Arst ei tea põhjust. Arst lohutab, et noortega juhtub ikka üht-teist. Soovitab operatsiooni. Tehakse ja kõik saab korda. Kord usaldab Brežnev talle, et temalgi sama häda.

Kossõgin soovitab ka talle operatsiooni. Operatsioon tehakse, aga Brežnevil ei tõuse ikka. Kossõgin imestab: näita! Leiab, et see ju tema enda vana! Küsib: "Kas sa maksid? Esimesel päeval ei saa, teisel päeval ei saa, kolmandal päeval ei saa. Kolmandal päeval on sekretär temast väga tüdinenud ja sosistab talle: "Brežnev on surnud.

Esietendused

Juuksur küsib, millal tuleb kommunism. Brežnev: "Ärge esitage kõrvalisi küsimusi, tehke oma tööd! Pärast Kremlis laseb ta uurida, miks see juuksur niiviisi pärib. Miilitsad olevat taga ajanud. Õhtul selgub, et kaks meest on metsa jäänud. Minnakse otsima ja selgub, et meestele on üks puu peale kukkunud ja nad ei saa sealt alt enam välja. Sõbrad küsivad, Uhiste sormede trammid nad appi ei hüüdnud. Vastus: see on traditsioon.

Sest eelmisel korral oli Indira Gandhi näidanud otsaette ja öelnud, et siin teil puudub midagi. Iraanis hüüavad kõik: šahh ja šahh, Venemaal matt ja matt. Esimene karjub šahh ja teine matt. Poolakas: Miks? See meil juba ammu-ammu. Täiendava õppeaasta kohta koostatakse õpilasele individuaalne õppekava [ RTL, - jõust.

Nende kujundamise võimalused on etapiti ja aineti erinevad. Pädevused kirjeldavad õppija kognitiivset, sotsiaalset ja isiksuslikku arengut, suhtlemis- ja õpioskuste kujunemist.

Kooliastmete pädevused seovad üldeesmärke aine-eesmärkidega, õpitegevust koolis ja tegevust väljaspool ainetunde. Pädevused on esitatud kolme rühmana: suhtlemispädevused, väärtuspädevused suhtumised, hoiakud ning tegevuspädevused üldoskused, sh õpioskused.

Pädevusnõudeid muudetakse konkretiseeritakse kooli ja klassi õppekavades ning individuaalõppekavades. Pädevusnõuded püstitatakse kahel astmel - 1. Jaotus tuleneb õpilaste arengu seaduspärasustest: kvalitatiivsetest muutustest psüühiliste protsesside, psühhomotoorika, kõne ja isiksuse arengus, millest sõltubki õppesisu, eesmärkide ja õppeviiside otstarbekus ning jõukohasus mõlemal astmel ja kõikidel etappidel.

Abiõppes tuleb need laste potentsiaalse arenguvalla piiratuse tõttu määratleda võimalikult täpselt. I kooliastmes eristatakse kaht etappi: 1. Lapsed omandavad õppimiseks olulisi oskusi: emotsionaalse kontakti loomine ja hoidmine; koostöö; osalemine dialoogis; imiteerimine, tegutsemine näidise ja korralduse järgi; elementaarne lugemis- kirjutamis- arvutamisoskus; vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine ja modelleerimine.

Soovitatav on üldõpetuslik tööviis või selle ja aineõpetuse kombineerimine. Olulisteks õppeviisideks on praktiline tegevus ja didaktiline mäng, kognitiivsed ülesanded täidetakse materiaalsete vahendite abil või materialiseeritult aplikatsioonide, sümbolite, skeemide jne abil.

Lugemine, kirjutamine, arvutamine, orienteerumine tekstis, vaatlus- Uhiste sormede trammid võrdlusoskus jm omandatakse tasemel, mis võimaldab neid hiljem kasutada II kooliastme ülesannete täitmisel, st ainealaste teadmiste ja oskuste omandamisel. Õpioskustest omandab sel etapil olulise tähtsuse kõne: sisekõne kujunemine ning selle pinnal kõne reguleeriva ja kavandava funktsiooni arenemine.

Peamiseks õppeviisiks on praktiline harjutamine. Soovitatav on üldõpetuse ja aineõpetuse kombineeritud variant. Kujundatakse iseseisva töö ja enesekontrolli oskusi. Õpitoimingute kujundamisel Reumatoidartriit glukoosamiini kondroitiin tähelepanu ülesandes orienteerumisele ja järelkontrollile. II kooliastme ülesandeks on õpilased ette valmistada iseseisvaks ja tööeluks.

Õppetegevusse lisanduvad praktilise harjutamise kõrvale aineteooria elemendid. Täienevad õpiharjumused, arusaamine vaimse pingutuse vajalikkusest.

Oluline on õpitu seostamine igapäevaeluga. Kõige mahukamaks õppeaineks on II kooliastmel tööõpetus. Omandatakse õpitavate töövaldkondade peamised operatsioonid, kujuneb oskus oma tööd planeerida ja kontrollida. Areneb võime end tööprotsessis füüsiliselt pingutada, kujuneb harjumus täita tööohutusreegleid. Seega luuakse eeldused jätkuvaks võimetekohaseks ametiõppeks.

Suurel osal abiõppe õpilastel piirdub õppimine II kooliastmega. Seetõttu tuleb neid abistada ümbritsevasse oma suhtumise kujundamisel, elus ja tööturul oma reaalsete võimaluste määratlemisel.

Õpilastel ei ole veel piisavalt sotsiaalseid kogemusi ega väljakujunenud eetilisi tõekspidamisi. Õpetajad aitavad õpilastel mõista inimeste psühholoogilisi erinevusi. Tähtis on läbi mängida konfliktolukordi ja otsida neile lahendusi, õpetada noored teistega arvestama ning kujundada tolerantsust teiste arvamuste suhtes. Tähelepanu keskpunktis olgu suhted perekonnas ja töökollektiivis. Suurenema peaksid iseseisvus ja vastutus.

Sel etapil omandatakse ladus lugemine ja oskus kasutada õppetekste teadmiste omandamisel, oskus teha märkmeid. Suureneb kutseõppe osakaal. Arenevad kõne tunnetuslik ja reguleeriv-planeeriv funktsioon, mis võimaldavad omandada lihtsamaid teooriaid ning toetuda õppimisülesannete täitmisel reeglitele, suureneb iseseisva töö osa. Sotsialiseerumise käigus peab õpilastel kujunema õige arusaam oma võimetest ja perspektiivist tööturul. Oluline on omandada oskus suhelda töökollektiivis ja perekonnas ning eetilistele tõekspidamistele vastavad käitumisharjumused, õppida orienteeruma lihtsamates konfliktolukordades, hakata mõistma rühma- ja isikuhuvide vahekorda ning vajadust seista vastu sotsiaalsele manipuleerimisele, tunda oma õigusi ja kohustusi kodanikuna.

Tööõpetuses on oluline positiivse töössesuhtumise kujundamine. Õpilased harjuvad tahtepingutusega, omandatakse töövaldkondade alusoskused tööoperatsioonid, töö kavandamine, töö kirjalike instruktsioonide järgi, tulemuste kontroll. Suureneb õpilaste iseseisvus ja vastutustunne.

Uhiste sormede trammid Efektiivne salv liigeste artroosist

Viimane on tihedalt seotud õpiprotsessi teadvustamise ja enesehinnanguga. Õpilane õpib oma õppimist kavandama, kontrollima ja hindama. Selleks peab õpilane teadma, mida tema tegevuses hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Et motiveerida õpilast sihikindlalt õppima, peab õpilasel olema võimalus saada jõukohase töö eest positiivne hinne.

Kui abiõppe raamkava seda ei võimalda, koostatakse individuaalõppekava, mis sisaldab ühtlasi individuaalainekavasid ja kohandatud hindamisnõudeid. Hindamine on kooli õppeprotsessi osa ja toimub riikliku ja kooli õppekava või individuaalõppekava nõuete alusel. Hindamine saab olla sõnaline ja numbriline, vormi valib kool. Pädevusi hinnatakse vaid sõnaliselt. Hindamisvahendite valiku või väljatöötamise ning kasutamise korraldab kooli ainekomisjon. Hinnang antakse: 1 iga õpilase õpitulemustele lähtuvalt õppekava nõuetest ning 2 õpilase tööle, arvestades tema võimeid.

Nimetatud hinnangute "kääre" võimaldab kõrvaldada individuaalõppekava, aga samuti sõnalise ja numbrilise hindamise kombineerimine.

Tallinna trammid 1

Hindamine jaguneb arvestuslikuks ja protsessi- jooksvaks hindamiseks. Arvestuslikult hinnatakse õpitulemusi mingi tervikliku aineosa käsitlemise järel. Sellel põhineb kokkuvõtlik hinne õppeperioodi või klassi lõpus. Arvestuslik hindamine on aluseks tunnistuste, sh kooli lõputunnistuse väljaandmisel.

Uhiste sormede trammid kui ravida polveliigesi kui valu eemaldamiseks

Protsessihindamine täidab tagasiside ülesandeid, andes teavet õppimise käigust nii õpetajale kui ka õpilasele. See võimaldab korrigeerida õppeülesandeid, suunata ning motiveerida õpilast. Otstarbekas on õpilaste osalemine hinnangute andmises. See eeldab koolikollektiivi otsustusi kooli klassi arengusuundade ja eripära kohta: tööõpetuse erialade valik, praktika korraldamine, korrektsioonitundide korraldus, lastevanemate nõustamine, hindamiskriteeriumide täpsustamine, kooli nõustamisteenistuse korraldamine jm.

Ka kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad. Üldosas täpsustatakse õppe- ja kasvatus- re habilitatsiooni- ja korrektsioonieesmärgid ning kooli töökorraldus, kehtestatakse tunnijaotusplaan, kasutatav õppekirjandus ja -vahendid, esitatakse tööõpetuse erialad, individuaalõppekava põhimõtted. Ainekavades määratletakse õppesisu klassiti, integratsioonivõimalused. Nõuded võivad olla kooli õppekavaga võrreldes lihtsustatud või kõrgendatud. Individuaalõppekava koostamise ja rakendamise korra kehtestab Haridus- ja Teadusministeerium.

Ta on suhtlemisvahend, tunnetustegevuse vahend, oma ning teiste tegevuse kavandamise ja reguleerimise vahend. Emakeelel on oluline osa õpilase isiksuse kujunemisel ja rahvuskultuuri omandamisel.

Ta on kõigepealt õppimise eesmärk: keeleüksuste omandamine, kõne mõistmine ja kõnelemise arendamine, lugema ja kirjutama õppimine. Teiseks Uhiste sormede trammid emakeel teadmiste hankimise, õpitegevuse kavandamise ja reguleerimise vahend. Õpilane peab valdama kuulamist ja kõne mõistmistkõnelemist, lugemist ja loetust arusaamistkirjutamist. Abiõpet vajavate õpilaste kõne on alaarenenud. Esmajoones kannatab semantika, aga ka hääldus, sõnavara, grammatika.

Automudeli uste uste talitlushäired 71 kuni Ø talade pragud; Ø vigased sammud, käsipuud; Ø Paul kahju, luugi katab üle 8 mm; Ø katuste voolu, jõudude; Ø juhikabiini kambri defektid, peeglid; Ø saastamine ja maatööde kahjustamine; Ø sisemine trimm; Ø kahjustas trossi praeguse vastuvõtja; Ø uksevedu Uhiste sormede trammid tööta.

Trolli disaini kirjeldus Käru on sõltumatu jooksvate osade komplekt, mis kogutakse kokku ja sõidetakse auto all. Kui auto liigub, suhtleb see rööbastee ja teostab: kehakaalu ja reisijate üleandmine rataste auru teljel ja selle jaotus rataste paari vahel; Kandke keha tõukejõudu ja pidurdamise rataste jõududelt; rataste paari telgede suund raudtee-rajal; sobivad tee kõverate piirkondadesse.

Raadita autode veokorv. Tingimuslik raami moodustavad kaks pikisuunalist tala ja kaks korpuse käigukastid rataste auru. Pikisuunaline tala keevitatakse koosneb terasest valatud otsade ja tembeldatud terasest tala kasti ristlõige. Talade lõpus paigutatakse talade lõpus kujutisosa kummitihend "M".

Ratastega auru keeramisest igale neist on paigaldatud reaktiivse veojõu. Käru paigaldatakse: Ø Kesk-vedru riputamine Ø Elektromagnetilised ajamid solenoidid Drumin piduripidur Ø raudteepidurid Ø mootori tala veojõu mootorid, Ø ühe tala. Veojõu mootor on ühendatud ratastega paari käiguga kardaanvõll.

Veojõu mootor on kinnitatud nelja poldiga mootori talale. Selleks, et vältida spontaanne keerata pärast hõõrumist, on pähklid vahustatud. Kummist amortisaatorid piiravad talade liikumist nii vertikaaltasapinnal kui horisontaalselt ning soodustab vibratsiooni, võnkumisi. Paigaldamisel mootori käru, kliirens on kontrollitud mootori Tweet Foot Sorteri poletik ja käigukasti kate, mis peaks olema vähemalt 5 mm.

Pöördkiirte keskel on reede pesa, mis tugineb kehale. Trolley keerates auto kõvera sektsioonis liikudes tekib selle reede telje ümber. Spetsifikatsioon Ø veoauto kaal kg. Ø Teljede vaheline kaugus KP - mm. Ø Ühe kp sidemete välissuhete erinevus ei ole rohkem kui 1 mm. Ø Ühe ostukorvi sidemete välissuhete erinevus ei ületa 3 mm. Ø erineva vankriide sidemete välissuhete erinevus ei ole rohkem kui 3 mm. Vead: Ø mitte pingutata pähklite kinnitus pikisuunaliste talade käru Ø praod, mehaanilised kahjustused talade Ø kaugus katte vahel TD ja KP katte alla 5 mm.

  1. Varustus trammiauto.
  2. Valutab kogu keha ja liigeseid
  3. Они не добились ничего, кроме выживания, но были вполне этим удовлетворены.
  4. Слушая дебаты, Элвин уяснил себе, что в Совете представлены три направления взглядов на действительность.
  5. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) kinnitamine – Riigi Teataja

Kesk-vedru rippuva keskne riputus on mõeldud peatamiseks amortisatsiooni vertikaalsete ja horisontaalsete koormustega, mis tulenevad trammi toimimisest. Vertikaalsed koormused tekivad kehakaalust reisijatega. Auto kiirendamisel või pidurdamisel tekkivad horisontaalsed koormused. Koormus kehast läbi pöörleva tala kaudu edastatakse pikisuunalistele taladele ja seejärel läbi kandvate laagrite laagrite teljel ratta paari.

Vedru rippkomplekt töötab koormuse suurenemisena: 1. Kaaberrõnga toimimine, kuni kaubaalus peatatakse pikisuunalisele talale asuva kummist vooder. Koostöö kummirõngaste ja vooder.

Läänepoolsel pidevalt näkkab, idapoolsel ei.

Seade Ø pöördekiirte; Ø välimine ja sisemised silindrilised vedrud; Ø kummist amortisaatorite rõngad; Ø metallplaadid; Ø Kummi tihend; Ø Kummipuhver kustutatavad horisontaalkoormused ; Ø Kõrvarõngas keha ja käru kinnitamiseks auto tõstmiseks.

Vead: Ø Metallosade pragude või deformatsiooni olemasolu pöördeplaat, sulgud jne ; Ø lõhkeda sise- või välise vedrud või neil on jääk deformatsioon; Ø Amortisaatorite kummirõngaste kulumine või jääk deformatsioon; Ø kaubaalusel on kaubaaluste korpuse terviklikkuse pragud või katkemine; Ø Kummipuhvrite jääk deformatsioon või kulumine amortisaatorid ; Ø puudumine või talitlushäirete kõrvarõngad sõrmede puudumine, pliidid jne ; Ø Amortisaatorite komplektide kõrguse erinevus vedrud, kummist rõngaste plaadid mitte rohkem kui 3 mm.

Rattapaari eesmärk on ette vastuvõtmiseks ja edastamiseks pöörleva liikumise veojõu elektrimootori kaudu läbitud võlli Uhiste sormede trammid käigukasti ratta, mis saadakse pöörlemisvõimelised liikumised. Rattapaari v ratta ratas v ratta 2 tk. Pikemas kattes on harja maandusseadme ja kiirusmõõturi anduri paigaldamiseks kaks tehnoloogilist auku. Käigukasti laagritega monteeritud ajami käik lisatakse käigukasti karteri kaelasse.

Käigukasti üheastmeline Engagement Novikova. Käigukasti 7, Käigukasti karteri ülemine osa on hingetrakti paigaldamiseks rõhuava, mis aitab eemaldada õli töö käigus saadud gaase käigukasti karteris. Ka käigukasti karter on 3 auku täitmiseks ja juhtimiseks ja tühjendamiseks õli käigukasti karteri.

Augud kestab spetsiaalsete liiklusummikutega. Pikk ja lühikesed coves'il on õõnsused kummist amortisaatorid paigaldamiseks. Need amortisaatorid võimaldavad teil leevendada pikisuunaliste ülekantavaid koormusi kere massist reisijatega.

Rattapaari vikatted v jinging käigukasti laagrid; VMBLED laager laagrid; V Leak õlid käigukasti kaudu pitseri kaudu; v Käigukasti õli tase ei vasta standarditele; V allutatud ratta sideme kulumine; v Kummitoodete jääk deformatsioon; V Breaking puudumine poldid, maanduspähklite kesksed pähklid; v ratta pragude olemasolu, käigukastid; V Kanda hambaid juhtiv ja ori ratast; V Lyanku olemasolu sideme pinnal ületab lubatud väärtuse. Katse lõikamisratta sideme hoitakse pingete järgi.

Istutamine sideme keskele viiakse läbi kuumas seisukorras, suurus pinge 0, 6 0, 8 mm.

EESTI KEERDKÜSIMUSED

Bändi flasher kasutatakse rattapaari suunamiseks raudtee-teele. Ratas ise värvitakse teljel pinge 0, 09 0, 13 mm. Ratta disain võimaldab selle vaheseina ilma indekseerimiseta. Amortisaatorite kettad lisad enne kokkupanekut surutakse, kolm korda pressimine ajakirjanduses, mille pingutus on 21 23 TCS. Amortisaatorid on ette nähtud kaalu trammi mõju leevendamiseks löökide moonutustest ja trammimudeerimisest ja eeskirjade eiramistest.

Sidemete mõõtmed, tagasilöögi, rattaosade seisund, töötavate sidekeskused, vagunite rangelt reguleerivad PTE tramm. V sideme paksus on lubatud 25 mm. V voolu paksus kuni 8 mm, kõrgus - 11 mm. Seadme lõikamisratta V sideme ratastega keskus ja lukustusrõngas; V Hub; V Rubber amortisaatorite 2 tk.

C pähklid ja seibid.

Maailmade kokkuvarisemise ja ülesehitamise keskel ellu jääda, kohaneda, muutuda. Kuidas mõjutavad aeg ja ruum, milles elatakse, inimese lugu ja arengut? Kuidas leida üles see ilus, mis sinus olemas on, ning saada üle kartusest seda kellelegi avada? Kahekümne kahe aastasena tuli Olga Zotoval alustada kolmandat elu.

Paks, vähem kui 11 mm. Kõrgus; V bänd kulub vähem kui 25 mm. Vahelduvate poside vahel. Neist neli pos. Kummielementide paigutus juhtiva hüppajaga ratta side sildid märgistatud bändis. See on vajalik rataste orientatsiooniks rattapaari genereerimisel kummi elemendid juhtiva hüppajaga pos. Kõrval asuva detailide pinna kummielementidega.

Enne ratta kokkupanekut määritakse kummist elemendid ja külgnevad pinnad silikooniga määrimisega SI ga 02 TU 6 15 Torud POS.

Karmistusjõu poltide pos. Pärast ratta kokkupanekut, elektriline resistentsus POS-i üksikasjade vahel. Katseelemendi kandmisel peab olema vahetatud sidelagendisse. Paigutuse asendamine on rattapaaril ilma telje ratta indekseerimata.

Teema number 6 Pöördemomendi ülekandmine veoauto armatuuri võllist rattapaari teljel Veovõll on loodud veokootori pöördemomendi edastamiseks rattapaaride vähendajale. Vagunitel 717171 kanti Cardeni võlli auto MAZ st, mis lühendati torukujulise osa lõike tõttu. Veovõllil on kaks äärikupistikut, mille abil see on ühele küljele kinnitatud pidurirumli ääriku külge, teiselt poolt veduri mootori võllile istutatud elastse haakeseadisele. Kardaani võlli keskosas on valmistatud terasest tahkemõõtmelisest torust, mille ühele otsale on kahvli keevitatud ja teise otsaga pesadega.

Näpunäide, terasest varrukas ühes otsas pesade sisemine ja teises otsas kahvliga. Äärikupistikud on ühendatud kahe ristlõike sisemise kahvlitega, mis on nõelalaagrite paigaldamise kiirgus.

Rays ristid nõelalaagritega ümbristega lisatakse äärikute ja sisemiste kahvli ripsmetesse. Sisemised kanalid ristlõiked ja naftapress keset osa sellest teenida määrimine määrimine iga nõelalaager.

Nõelalaagrite korpused pressitakse kaanega, mis on kinnitatud kahvlitele kahe poldi ja lukustusplaadiga.

Õppimise psühholoogilis-pedagoogiline tulemus on oskused, teadmised ja hinnangud. Õppimine abiõppes on arengut korrigeeriv.

Lõpus varrukaga splasilastega on nikerdamine, mis on kruvitud spetsiaalse mutter koos näärmega tsükliga, kaitstes liiniühendust mustuse ja tolmu tungimisest ning määrimise lekkest. Lõhnaühendus määritakse õlipressi abil, mis on paigaldatud varrukale. Veovõll on tasakaalustatud dünaamiliselt täpsusega g. Talfunctions Cardan Shaft Ülk ääriku BackLane on maandumiskohas võlli veojõu mootori või käigukasti, aukude tootmise augude kinnitamiseks kinnihoidmise kardaanvõlli äärikute rohkem kui 0, 5 mm.

Reduktorivahendite suhte 7, Lühikesed ja pikad katted nende laiendatud osaga kombineeritakse poldiga, moodustades käigukasti karteri käigukasti ülemise osa rõngakasvatuse käigurauguga tapuna paigaldamiseks, mis toimib nafta korral saadud gaaside eemaldamiseks. Vähendavam tramm koos Novikovi süsteemi kaasamisega: 1 - piduritrumli; 2 - juhtiv kooniline käik; 3 - Käigukasti juhtum; 4 - juhitud käik; 5 - rattapaari teljel.

Drumin piduripidur on mõeldud vaguni värvimiseks täispeatus pärast elektrodünaamilise piduri ammendumist. Pidurirumli istutatakse plii käiguvahetuse koonuseosale ja kinnitatakse pliivahendi keermestatud osa kroonmutteriga.

Uhiste sormede trammid Liigeste palgasodurite haigused

Seade § Pidurirumli läbimõõt mm § Piduriklotsid ülekattega 2 tk. Piduriklotsid on valmistatud terasest ja neil on raadiusepind piduri vooderdiste installimiseks. Kavandatud reguleerimiseks ja paigaldamiseks padjad klaasi käigukasti; § Leidke rusikas; § küpsise hoob; Kerige rusikate ja küpsise hooba on loodud selleks, et üle kanda jõupingutusi pidurite elektromagnetist solenoidist piduriklotside kaudu pidurirumlites.

Solenoid käivitub ja keerates küpsise hoova valu esimese sormeharja liigesevalu laienemist rusikate ümber oma telje ümber oma telje ümber reguleerimisrõngaga, seeläbi seeläbi pidurite elektromagneti jõupingutustest kangi süsteemi kaudu ülekandega juhtimissüsteemi kaudu.

Piduriklotsid lohistatakse piki pidurrumli pinda, seeläbi on auto maal ja täielik peatus. Vead: § Kanda piduriklotsid vähemalt 3 mm on lubatud ; § Puudulikus olekus, lõhe padjade padjade ja trumli pinna vahel on väiksem kui 0, 4 0, 6 mM; § Trumli pinna sisenemine; § vastuvõetamatu tagasilöök kangisüsteemis ja accentrics Shoats'i kinnitussõlmes; § Trummelpiduri pidur on vigane; § Ei ole korrigeeritud kliirens; Elektromagnetilise draivi solenoid trummelpidurid on loodud trummelpiduri juhtimiseks.

Igal piduril on oma draiv, need on paigaldatud pikisuunalise tala platvormile. Solenoid piduri elektromagnet 1 plokk; 2 trummel; 3, 5, 43 hoob; 4 rusikas väljalangeja; 6 liikuv tuum; 7, 10, 13 kaas; 8 kasti; 9 elektromagneti klapp; 11 Diamagnettihend; 12 Lüliti lüliti; 14 tassi; 15 ankru; 16 spiraali; 36, 45 löögi; 17 eluase; 18 rullide laadimine; 19 veojõudu; 20 tõukejõu reguleerimine; 21, 44 telg; 22 hooba; 23 kaitseühendus; 24 fikseeritud tuum äärik ; 25 spiraali lõppemine; 26 kruvi reguleerimine; 27, kevadel; 28, 30 tihend; 29 Uhiste sormede trammid reguleerimine; 32 Springs Lock; 33 - Reguleerimiskruvi; 35 mõõk; 36, 45 löögi; 37 sfääriline mutter; 38, 40 kruvi; 39 mutrit; Pidurisielelektromagnet seade koosneb järgmistest detailidest: § eluase pos.

Piduri elektromagnetil on neli operatsioonirežiimi: sõidu, piduri teenus, piduri hädaolukord ja transport. Ratsumisrežiim, kui alustades trammi auto kohast veojõukontrolli ja spiraali säilitamise kohast, tarnitakse 24 volt pinge. Selle tulemusena tõmmatakse ankur elektromagnetisse ja hoiab vedru kokkusurutud. Uhiste sormede trammid juhul Graanuliteuhenduse ravi piirilüliti ja eemaldatakse veojõuperaatori pinge.

Piduripes kevad hoiab ema spiraali kogu tõusvas režiimis. Juhtpaneelil juhib juhi salongis Solenoid-häire valgust, mis vastab "tagasi lükata". Piduriteenuste režiimi büroo pidurdamine ei ületa 4 6 km. Tõmmatava rulli sel ajal voolab läbi resistentsuse, mille tõttu jõupingutusi liikuva südamikule on võrdne poole kevadise jõuga. Piduri elektromagnet loob pingutuse 40 60 kg.

Juhiregulaatori T 4. Pärast auto peatamist, veojõu-rullid T 4 on de-pingestatud ja solenoidi vedru hoiab auto ja teenib seisupiduri kui juhi kontroller naaseb 0. Hädapiduripidur toimub: Kui PB vabastatakse kraana järse järskuse katkestamisel, puudumisel laetava aku puudumisel. Vead: vagunit ei levitada: q ei saa 24 V pinge veojõududel ja mähiste säilitamisel, Q põletatud toiteallikas kaitsmed TMM ja ema, Q.

Pragude olemasolu elektromagneti kaanel, q vale elektromagnetide reguleerimine ja trummelpidurid, q on pikisuunalise platvormi platvormi solenoidkinnitusega katki.

Raudteepidur RT TRM 5G raudteepidur RT on mõeldud auto avariipeatusele, et vältida hädaolukordade ja erakorraliste juhtumite inimeste löömise või muude takistuste löömine. Korterielanike minevikust ei näi ükski asjaosaline olevat teadlik.

Ruumid on vihjelised. Seinu ja nägusid vaadeldes aimad rohkem kui sõnadest. Aeg on tühi ümbrik, mille sisse kirjutatakse kiri. Korter ristab hiiglakäed, sõrmede puutekohtades tekib pingeid, ümbrik rebeneb.