Spitzi uhised probleemid

Ingrid Spitz ütleb, et missioon on teha kõik selleks, et lugejad oleks rahul. Olin saanud kõnelda vaevalt veerand tundi, võib-olla ka vähem, kui sisse astus propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja Silvi-Aire Villo esimene asetäitja Nina Startšenko ja teatas ärritunult, et minu esinemine lõpetatakse, kuna autor esitab isiklikke vaateid, mis lähevad lahku partei seisukohtadest.

Kodu- või vabadussõda?

Kas vandenõu või revolutsioon, vabadus- või kodusõda? Historiograafilisi märkmeid. Tallinn: Eesti Raamat,lk. Toimetuse kommentaaris sellele omas ajas julgele ja teedrajavale üllitisele on igaks juhuks lisatud, et Eesti Vabariik sündis klassivõitluse käigus kodanluse pealejäämisena, kuid Lenini poolt juhitud revolutsioonilise Venemaa läbimõeldud välispoliitika tulemusena. Ühe riigi sünnist. Toimetuse kommentaar lk.

Spitzi uhised probleemid

Loomingu peatoimetaja Andres Langemets märtsikuu numbrist võib leida Toomas Haugi kirjutise rahvusvärvidest.

Ühest kultuuriloo tabust. Aigar Vahemetsa brošüür keskendub sündmustele Tallinn: Eesti Raamat, Tartu rahu. Teine parandatud ja täiendatud trükk ilmus Parteikanoonilistest seisukohtadest vabanemine ja valgete laikude täiskirjutamine kulges Eesti Vabariigi Minu paberite seas on alles mõned lektoritele mõeldud teemakohased rotaprintväljaanded tollest ajast.

Kõige kõvem staatus neist on EKP Keskkomitee propaganda ja agitatsiooni osakonna lektorite grupi materjalil, mida trükiti keskkomitees ja väljastati nimekirja alusel.

Shutterstock Märtsikuu jooksul oli võimalik Tallinna linna kodulehe kaardirakenduses esitada ettepanekuid võimalike linnaaedade asukohtade osas ja registreerida enda, kui aiandushuvilise asukoht. Kokku esitati ettepanekut aia asukohta ja aiandushuvilist teatas oma asukoha. Lisaks pakkus 46 aiandushuvilist välja ka võimaliku aia asukoha.

Peamise uuendusena on kõnealusesse teksti lülitatud Arumäe ja Siilivase eespool nimetatud kahe sõja kontseptsioon. Autorid annavad lühiülevaate ka Eesti Vabariigil pole seejuures üldse eluõigust ja selle kohta ei öelda ühtegi head sõna.

Spitzi uhised probleemid

Kinnitatakse juba varem kirjanduses öeldut, et MRP-ga tunnustati Nõukogude Liidu ajaloolisi ja strateegilisi huve Baltimaades. Liebman, H. Revolutsiooniprotsessi arengu sõlmprobleemid ja klassivõitluse dialektika Eestis Abiks ühtsel poliitpäeval esinejale.

Klassivõitlus ja iseseisvuse küsimus Eestis Nõukogude võimu kindlustamise perioodil — Kaasik, P. Hirvepargi kõnekoosolek, lk. Selle tervikuna eklektilise ning nõukogulikke eufemisme, nagu sotsialismiteele asumise paratamatus, sisaldava esituse läbiv idee ja kontseptuaalne tugipunkt oli rahvaste enesemääramise õigus.

See oli ka suurriiki pooldavate enamlaste programmiline loosung kuigi nn. Eestlaste kujunemisega moodsa aja rahvuseks tekkisid poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised eeldused enesemääramiseks ja rahvusriigi loomiseks. Asetasin rõhu iseseisvuse ja rahvusliku vabadusliikumise väärtustamisele, olgu siis selle kodanlikus või sotsialistlikus vormingus.

Nagu mitmed teised sel teemal kirjutanud autorid, kritiseerisin Eesti enamlasi, kes pooldasid unitaarset tsentralistlikku suurriiki ja olid kategooriliselt igasuguse iseseisva riigi vastu. Ettevaatlikult märkisin ühes lauses iseseisvusaja edusamme. Miks tekkis Eesti kodanlik vabariik? Ajalugu on meiega. Ühtse poliitpäeva eel.

Saada lugu

Mõnest Eesti Vabariigi tekkimise küsimusest. Ajalugu ei muutu sellest karvavõrdki. Minevikku ei saa äratada ellu. Teda ei saa ka unustada.

Spitzi uhised probleemid

Iseseisvumise taustast. Keskkomitee osakondade märgukiri Isegi sedalaadi mõõdukad kirjutised ei leidnud Vaino juhitud parteiladvikus heakskiitu. Meil tuleb inimestele selgitada, et kodanlik Eesti Vabariik tekkis mitte eesti rahva poolt tsarismi ja välisinterventide vastu peetud võitluse, vaid natsionalistliku kodanluse, inglise interventide, tsaristlike monarhistide ja saksa okupantide liidu tulemusena.

See vabariik oli sihitud Eesti töörahva vastu ning kuulutati Märgukiri ideoloogilise situatsiooni kohta vabariigis, Eesti Vabariigi tekkimise käsitlus tunnistati ajaloolisele tõele mittevastavaks.

Ajakirjanduse ohjamiseks mõeldud juhendmaterjalis kinnitas Silvi-Aire Villo, et Perioodilised väljaanded ei suhtunud niisugustesse juhtnööridesse kuigi entusiastlikult, isegi mitte keskkomitee häälekandja Rahva Hääl, kuid ka vabaks eneseväljenduseks avalikul tribüünil polnud aeg veel küps. Vabadussõjast ja omariikluse tekkest sai tsensuurivabalt kirjutada alates Mõtteid Eesti iseseisvussõjast.

Nurjunud loeng Valges Majas Aruandekõnes tegi Vaino Ristlaane maatasa ja isiklikult süüdlaseks puudujääkide eest internatsionalistlikus kasvatustöös, kontrapropagandas ja võitluses pead tõstnud natsionalismi vastu. Inercija prežnix podxodov. Järgmisel teisipäeval, Saal oli pealinna komandeeritud fuktsionäridest tulvil ja Spitzi uhised probleemid rõõmsalt. Olin saanud kõnelda vaevalt veerand tundi, võib-olla ka vähem, kui sisse astus propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja Silvi-Aire Villo esimene asetäitja Nina Startšenko ja teatas ärritunult, et minu esinemine lõpetatakse, kuna autor esitab isiklikke vaateid, mis lähevad lahku partei seisukohtadest.

Kolm aastapäeva 1987–1988. Histograafilisi märkmeid ja mälestusi, II (lk 75–89)

Mul ei olnud tookord aega selle ootamatu sündmuse olemuse ja tagajärgede üle pikemalt mõtiskleda, ei teadnud ma siis ka niisuguse kõnepuldist mahavõtmise tagamaid.

Kuulutati välja vaheaeg ja kohe ümbritses mind rida parteikomiteede sekretäre, kes soovisid kokku leppida loengu aja. Mind ootasid ees esinemised maarajoonikeskuste suurtes saalides, mis olid pilgeni rahvast täis.

Seegi episood andis tunnistust tõsiasjast, et hirm keskkomitee karistava käe ees oli hakanud haihtuma isegi rajoonide Spitzi uhised probleemid. Teisest küljest polnud sel ajamomendil nähtavasti võtta kuigi palju niisuguseid lektoreid, kes oleks soovinud astuda sadade ja tuhandete uudishimulike kuulajate ette, kus neid tabas küsimusterahe. Alles mitu aastat hiljem sain teada selle episoodi tagapõhjast. Nimelt kuulas ja lindistas minu esinemist mis otstarbel?

Ajaloolase haridusega kakskeelse tõlgi jutustuse järgi läks pealtkuulaja üha enam närvi ja hakkas vihast keema. Ju siis tundus talle ülima ketserlusena ja partei teotamisena minu jutt rahvaste enesemääramisest ja iseseisvast Eestist.

Nähtavasti polnud pealtkuulaja tehniline tööjõud, kes üksnes salvestab; miks muidu ärritas teda minu loengu sisu.

Mis liinis seltsimees Eestisse tuli, kas partei või KGB liinis, pole mulle teada. Pärast Hirveparki ja analoogilisi sündmusi Riias ja Vilniuses käisid mitmesuguse tasemega kontrollbrigaadid ja komisjonid Pribaltikas pidevalt. Jartšak, üks Baltikumi kuraatoritest, kelle nimi figureerib keskkomitee büroo protokollis Tartu: Eesti Ajalooarhiiv,lk. Tollane propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja esimene asetäitja ja keskkomitee liikmekandidaat Nina Startšenko võis olla Moskva seltsimehe saatja ja kohapealne abiline.

Karjahärm olevat KK-s juba ebasoosingus. Keskkomitee tellitud ettekanne Poliitharidusmajas Kuid kokku aetud kuulajad — rajoonide parteisekretärid — palusid teda esinema rajoonidesse.

Raamatukogud töötavad suuresti õhinapõhiselt

Lehekülgi päevaraamatust[I]. Ma ei tea, milliseid vastukajasid tekitas mainitud episood EKP Keskkomitee aparaadis, kuid minu jaoks polnud sel mingeid tagajärgi. See polnud takistuseks minu esinemisele keskkomitee büroo istungite saalis Vaino ja Rüütel puudusid ja julgeoleku peamajas Pagari tänaval.

Tõsi, viimasena märgitud paigas, kus mind võttis vastu eestlasest partorg, teatas eesistuja minu venekeelse loengu lõppedes, et järgmisel korral on lektoriks akadeemik Viktor Maamägi; küsimusi mulle ei olnud, vastuväiteid samuti mitte.

Spitzi uhised probleemid

Laar, U. Ott, S. Teine Eesti. Eesti iseseisvuse taassünd — Teine trükk. Juhtiv toim. Võimaliku konflikti, mille tagajärgi oli raske ette näha, vältimine oli pöördumise ja allakirjutanute eelnevate arutluste peamine mõte. Sellega andsime mõista, et võimude brutaalne käitumine ja ametlik ajalookäsitlus meid ei rahulda, ent ajalooküsimusi ei saa paugupealt lahendada miitingutel.

Lehekülgi päevaraamatust[II]. Kalevipoja kojutulek. Suur osa allakirjutajaist olid peatsed rahvarinde asutajad ja hiljem tuntud poliitikud, keda California ülikooli professor Rein Taagepera nimetas oma tollases analüüsis mõõdukateks ja autonomistideks. Sel ajal niisugused konverentsid, kus tegelikult toimus Eesti Vabariigi vaikne rehabiliteerimine, Tartus ülikooli teadlaste osavõtul juba käisid.

Näiteks Kesksel kohal oli ettekannetes Eesti Kõlama jäi rahulolematus olemasoleva historiograafia ja ajalooallikate juurde pääsemisega.

  1. Ravi liigeste salvidega
  2. Kolm aastapäeva —

Grupi asutajaliige Jüri Mikk, kes oli kirjutanud avaliku kirja Gorbatšovile, tundis huvi minu uurimistöö ja arhiividokumentide avaldamise vastu, mida ma talle ka lahkelt seletasin. Neid rohkearvulise publikuga konverentse võiks pidada Naine toob positiivse näitena koostöö kohta äsjase ühise projekti Jõhvi raamatukoguga, tänu millele sai teoks hiljutine kohtumine Epp Petronega, kes külastas mõlemat raamatukogu. Aga ega seda "lõbu" endale ka kogu aeg lubada saa," räägib Rand.

Erisugused mastaabid Rand tunnistab, et raamatute tellimiseks on Kui Toilas on üks raamatukogutöötaja, siis Narva keskraamatukogus töötab lausa 61 inimest.

St linna raha eest ostetakse perioodikat.

Spitzi uhised probleemid

Keskraamatukogul on tihe koostöö mitmete saatkondadega ja näiteks tänavu saadi ligi eurot toetust USA suursaatkonnalt kolme ruumi renoveerimiseks. Maa sool Mida raamatukogujuhid peavad oma asutuse missiooniks?

Ingrid Spitz ütleb, et missioon on teha kõik selleks, et lugejad oleks rahul. Et raamatukogu oleks ka koht, kuhu inimene tahaks tulla oma vaba aega veetma, mitte vaid raamatut laenutama.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul osutus linnaaiandus väga populaarseks ja Tallinna Keskkonnaamet soovib sellel aastal rajada pilootprojektina istutuskastidega ühisaiad.

Lisaks kavandatakse kogukonna linnaaia projekti, kus valitakse välja kogukond ja aia asukoht ning tehakse üheskoos aiakujundus.

Aastal on planeeritud kogukonna linnaaia rajamine. Märtsis helistati ja kirjutati Tallinna Keskkonnaametile seoses linnaaianduse projektiga palju - kogunes hulgaliselt häid soove ja ettepanekuid.